Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2001
Prezesa Zarządu PKM Spółka z o.o.
w Sosnowcu z dnia 07.05.2001r.
(treść zmieniona Zarządzeniem Nr 7/2014,
obowiązuje od 16.06.2014r.)

REGULAMIN

Korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Boguchwałowicach
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu

 1. Przyjęcie wczasowiczów do Ośrodka następuje na podstawie skierowania wystawionego przez wydział ds. pracowniczych i organizacyjno - prawnych lub po wykupieniu miejsc u Kierownika Ośrodka, potwierdzonym rachunkiem.
 2. Wynajmujący domek lub apartament przed zakwaterowaniem jest obowiązany przedłożyć Kierownikowi Ośrodka :
  1. skierowanie na wczasy,
  2. dowody osobiste osób wymienionych w skierowaniu ( dotyczy osób pełnoletnich).
 3. Przy odbiorze kluczy wynajmujący jest obowiązany sprawdzić:
  1. sprzęt stanowiący wyposażenie domku lub apartamentu– według wykazu inwentarzowego,
  2. stan urządzeń będących na wyposażeniu domku lub apartamentu.
 4. Na terenie Ośrodka obowiązuje :
  1. cisza nocna w godzinach : 22°°- 7°°,
  2. zakaz rozpalania ognisk, poza miejscem do tego wyznaczonym,
  3. zakaz wprowadzania i przetrzymywania wszelkich zwierząt, za wyjątkiem psów, z zastrzeżeniem ust. 7,
  4. zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych,
  5. zakaz używania odbiorników radiowych, telewizyjnych, i magnetofonów w sposób zakłócający wypoczynek innym osobom,
  6. zakaz wynoszenia pościeli i pozostałego wyposażenia poza obręb domków,
  7. zakaz przebywania w porze nocnej (w godzinach: 22°°- 7°° ) osób nie zakwaterowanych w Ośrodku.
 5. Nakazy i zakazy określone w ust. 4 obowiązane są przestrzegać wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka, nie tylko osoby w nim zakwaterowane.
 6. Wynajmujący ma prawo:
  1. korzystać ze sprzętu i wyposażenia znajdującego się w domku lub apartamencie – zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. korzystać ze sprzętu sportowego, obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych, będących na wyposażeniu Ośrodka.
 7. Wynajmujący lub osoba z nim zakwaterowana może posiadać ze sobą psa, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. właściciel psa jest obowiązany – przed rozpoczęciem pobytu w Ośrodku – uiścić ustaloną opłatę z tego tytułu,
  2. właściciel psa musi posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie o poddaniu psa wymaganym szczepieniom ochronnym,
  3. pies nie może stwarzać bezpośredniego zagrożenia dla osób przebywających na terenie Ośrodka i na terenie bezpośrednio do niego przylegającym,
  4. w Ośrodku pies może przebywać tylko pod bezpośrednią opieką jego właściciela lub innej dorosłej osoby z nim zakwaterowanej,
  5. wyprowadzanie psa na teren Ośrodka może odbywać się tylko przez jego właściciela lub inną dorosła osobę z nim zakwaterowaną – i tylko na smyczy i w kagańcu,
  6. zabrania się :
   1. wypuszczania psa na teren Ośrodka bez uwięzi, na tzw. „wolny wybieg”,
   2. załatwiania potrzeb fizjologicznych przez psa na terenie Ośrodka,
   3. kąpania psa pod prysznicem i w brodzikach przeznaczonych dla dzieci,
  7. w przypadku zanieczyszczenia terenu przez psa odchodami, jego właściciel jest obowiązany do natychmiastowego usunięcia tych zanieczyszczeń.
 8. Dzieci mogą korzystać z kąpieli w brodzikach tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej ( rodzica lub opiekuna).
 9. Wynajmujący apartament mają możliwość grillowania na terenie wyznaczonym przez kierownictwo Ośrodka. Zabrania się korzystania z grilla węglowego w apartamentach i na tarasie.
 10. Wynajmujący odpowiada materialnie za wszelkie szkody w mieniu Ośrodka, wyrządzone z jego winy lub z winy osób z nim zakwaterowanych (wartość szkody ustala się na podstawie obowiązujących cen rynkowych, potwierdzonych fakturą).
 11. Z parkingu na terenie Ośrodka mogą korzystać tylko osoby zakwaterowane w Ośrodku.
 12. Kierownik Ośrodka ma prawo nakazać opuszczenie Ośrodka bez prawa zwrotu opłat osobom nie przestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu – zawiadamiając o powyższym zdarzeniu wydział ds. pracowniczych i organizacyjno - prawnych.Zatwierdzam :

Otrzymują:

Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego
w Boguchwałowicach
ZPO
ZS a/a

Do wiadomości:

Osoby korzystające z wypoczynku w Ośrodku.

Ośrodek Wypoczynkowy Boguchwałowice - PKM Sosnowiec Sp. z o. o.